Met het downloaden van OLYMPUS-software voor digitale camera's ("Software") verklaart u ("Gebruiker") zich akkoord met de volgende licentieovereenkomst voor eindgebruikers zoals verstrekt door Olympus Corporation en/of diens erkende verkooporganisatie ("Olympus").

1. Conform de voorwaarden zoals opgenomen in deze overeenkomst verleent OMDS aan de Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de software en een kopie daarvan (hierna wordt onder Software ook een kopie van de software begrepen) te gebruiken met de OMDS-producten waarvoor deze door OMDS is ontwikkeld en bedoeld.

2. Het is de gebruiker niet toegestaan om:

  1. (1) Een kopie van de Software te maken (geheel of gedeeltelijk) voor andere doeleinden dan back-updoeleinden.
  2. (2) De Software geheel of gedeeltelijk te verhandelen, te distribueren of te uploaden.
  3. (3) De Software geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen, te decompileren of te disassembleren.
  4. (4) De Software geheel of gedeeltelijk te verhuren, te leasen of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.
  5. (5) De Software geheel of gedeeltelijk en direct of indirect te exporteren, zonder de benodigde goedkeuring van alle relevante instanties en overheden in Japan en/of andere landen.

3. Alle rechten met betrekking tot de Software liggen bij OMDS of zijn licentiegever.

4. De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de software wordt aangeboden op een ""as is"" basis, zonder enige expliciete of impliciete garanties, inclusief maar niet beperkt tot:

  1. (1) Garanties voor verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel.
  2. (2) Garanties voor fouten, gebreken en/of defecten in de software.
  3. (3) Garanties voor mogelijke strijdigheid met de rechten of belangen van derde partijen, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

5. OMDS is in geen geval aansprakelijk voor enige schade geleden door de gebruiker of een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot algemene, speciale, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, of schade zoals winstderving, bedrijfsschade, verlies van zakelijke informatie enz.) voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de software.

6. Indien de gebruiker de voorwaarden en bepalingen zoals vastgelegd in deze Overeenkomst niet naleeft, heeft OMDS het recht deze Overeenkomst te beƫindigen, en een vergoeding te eisen voor eventueel geleden verlies of schade (waaronder inkomstenverlies, bedrijfsschade, verlies van zakelijke informatie enz.) of winstderving voortvloeiend uit of verband houdend met de nalatigheid van de Gebruiker. In dat geval zal de Gebruiker direct alle kopieƫn van de Software vernietigen of retourneren aan OMDS.

Sluit